Wymagania stawiane maszynom

Bezpieczne środowisko pracy jest naprawdę ważną kwestią. Bardzo ważną, choć nie zawsze docenianą. Szczególną uwagę warto zwrócić na maszyny obsługiwane przez pracowników, a wyjątkowej wnikliwości wymagają maszyny obsługiwane w ruchu. Wszystkie urządzenia mechaniczne, ażeby były dopuszczone do eksploatacji muszą spełniać normy bezpieczeństwa, potwierdzone przez odpowiednie certyfikaty.

Podstawą prawna regulującą możliwość używania maszyn na wszelkich stanowiskach jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, mówiące o minimalnych wymaganiach dla maszyn, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozporządzenie obowiązuje od 2002 roku i zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Z minimalnymi wymaganiami wiążą się ściśle zasadnicze wymagania maszyn. Oba pojęcia funkcjonują w obszarze oceny maszyn, pod kątem zastosowania ich w przemyśle, usługach lub handlu. Minimalne wymagania są obowiązujące dla pracodawców w sferze bhp. Stosowanie się do nich zapewnia pełną ochronę przed wypadkami. Natomiast zasadnicze wymagania dotyczą producentów maszyn.

Akt prawny, regulujący ww. uwarunkowania to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). Mowa w nim o projektowaniu i wykonaniu maszyn, tak aby spełniały normy bhp. Poza tym można się dowiedzieć, które elementy maszyn wymagają notyfikacji zgodności i jakie procedury zgodności są wymagane, a także podaje wzór znaku CE (Conformité Européenne).

pole-z-snopkami-slomy
Pole ze snapkami słomy.

Rozporządzenie odnosi się też do sposobu oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa. Są to piktogramy, informacje w formie tekstu, kolorystyka oznaczeń i całościowa ekspozycja przekazu. Ocena zgodności maszyn http://www.teknomatik.pl/pl/certyfikacja-ce.html wiąże się właśnie, z już wspomnianym znakiem CE. Przy pomocy oznakowania CE producenci przekazują informacje o tym, że produkt gwarantuje spełnienie zasadniczych wymagań i poddano go procedurom oceny zgodności zawartych w unijnych dyrektywach. Warunkiem podstawowym umieszczenia znaku CE na urządzeniu jest pozytywna ocena pod względem zgodności z głównymi wymaganiami.

Ocena zgodności powinna być poparta dokumentacją. Niejednoznaczność przepisów wprowadza dużą dowolność dotyczącą rodzaju dokumentacji. Mogą to być świadectwa oceny, protokoły i listy kontrolne, deklaracje lub karty ocen okresowych. Którykolwiek z wymienionych dokumentów powinien zawierać nazwę maszyny, przez kogo została wykonana i w którym roku, jej numer seryjny, oraz poparte dokumentami zapewnienie dotyczące oceny zgodności z przepisami. Ważne, a nawet najważniejsze jest, by ww. dokumenty były sporządzone, zarchiwizowane i dostępne do kontroli przez okres pięciu lat od końca roku, którego dotyczą.

Należy je udostępnić na żądanie np. nadzoru bhp lub Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem jest ocena ryzyka maszyn. Na wstępie należy ocenić ciężkość i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody wynikającej z zagrożenia. Podstawowe zasady oceny ryzyka określa polska norma o oznaczeniu PN-EN 14121-1:2008.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *